MAC

Cloudd là gì, và tại sao nó chạy trên máy Mac?

Bạn có thể đã nhận thấy một cái gì đó có tên cloudd đang chạy trên máy Mac của bạn trong khi sử dụng Activity Monitor. Bạn có nên lo lắng không? Nó là cái gì thế này? Quá trình này là một phần của macOS, và có liên quan …