Công nghệ

So sánh tốc độ giữa USB 2.0, USB 3.0, eSATA, Firewire và Thunderbolt

Kết nối mở rộng tốc độ dữ liệu cao nhất? Tôi sẽ đánh giá một danh sách gồm cả tốc độ chậm nhất và nhanh nhất bao gồm USB 2.0, USB 3.0, FireWire 400, FireWire 800, eSATA và Thunderbolt xem xét băng thông được sử dụng.

Các mức tối đa trên lý thuyết như sau:

Tốc độ bits trên mỗi giây, gồm có:

 • USB 1.1 = 12 Mbit/s
 • Firefire 400 = 400 Mbit/s
 • USB 2.0 = 480 Mbit/s
 • FireWire 800 = 800 Mbit/s
 • USB 3.0 = 5 Gbit/s
 • USB 3.1 = 10 Gbit/s
 • eSATA = Up to 6 Gbit/s (750 MB/s) right now as it depend on the internal SATA chip.
 • Thunderbolt = 10 Gbit/s × 2 (2 channels)
 • Thunderbolt 2 = 20 Gbit/s
 • Thunderbolt 3 = 40 Gbit/s

Tốc độ Bytes trên mỗi giây, gồm có:

 • USB 1.1 = 1.5 MB/s
 • Firefire 400 = 50 MB/s
 • USB 2.0 = 60 MB/s
 • FireWire 800 = 100 MB/s
 • USB 3.0 = 625 MB/s
 • USB 3.1 = 1.21 GB/s
 • eSATA = 750 MB/s
 • Thunderbolt = 1.25 GB/s × 2 (2 channels)
 • Thunderbolt 2 = 2.5 GB/s
 • Thunderbolt 3 = 5 GB/s

Comment here